Официални правила на конкурса за аудио-визуално творчество „Европа те чува. Гласувай!”

Официални правила на конкурса за аудио-визуално творчество „Европа те чува. Гласувай!”

Продължителност на конкурса: 15 февруари 2019 г. – 25 май 2019 г.


Продължителност на конкурса: 15 февруари 2019 г. – 25 май 2019 г.

1.ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА.

Конкурсът за аудио-визуално творчество „Европа те чува. Гласувай!” се организира и провежда от Българско училище за политика „Димитър Паница” с офис в град София, ул. „Иван Шишман” № 17, наричано по-нататък „Организатор”.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на конкурса, наречени „Официални правила”.
2.2. Официалните правила се публикуват на https://www.facebook.com/europeandi.bg/ и на www.europeandi.bg и ще бъдат достъпни за целия период на конкурса.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.facebook.com/europeandi.bg/ и на www.europeandi.bg .
2.4. С участието си в конкурса, участниците се обвързват с гореописаните официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на конкурса.
2.5. Всички участници, които са нарушили правилата на конкурса, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Конкурсът за аудио-визуално творчество „Европа те чува. Гласувай!” се организира и провежда на територията на Република България.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В конкурса имат право да участват за наградите всички физически лица между 18 и 29 години, живеещи на територията на Република България.

5. ТЕМАТИКА НА КОНКУРСА
Конкурсът се провежда под името „Европа те чува. Гласувай!” и е за млади хора, които могат да изпращат свои аудио-визуални материали по темата „Защо е важно да гласувам на евроизборите?“

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградите в конкурса са общо 4 (четири) – три от тях ще бъдат определени от 5-членно жури, а ще има и една награда на публиката, която ще бъде присъдена на материала, събрал най-много харесвания на страницата ни във „Фейсбук“ – https://www.facebook.com/europeandi.bg/.
Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в конкурса, са следните: /Вид и брой награди/:
 Първа награда – авторът на аудио-визуалния материал, класирана на I място, ще бъде награден с посещение до Брюксел, където на място ще се запознае с работата на Европейския парламент.
 Награда на публиката – авторът на аудио-визуалния материал, събрал най-много харесвания на страницата във „Фейсбук“ https://www.facebook.com/europeandi.bg/ ще получи видеокамера.
 Втора награда – авторът на аудио-визуалния материал, класиран на II място, от журито ще получи мобилен телефон.
 Трета награда – авторът на аудио-визуалния материал, класиран на III място, ще спечели дигитален фотоапарат.
 По решение на журито могат да бъдат присъдени и поощрителни награди под формата на ваучери за книги.
6.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или други алтернативи.

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
7.1. Желаещите да участват трябва да се регистрират в платформата на адрес: http://ttimv.eu/BSoP и да ни изпратят своя уникален линк заедно с материала за участие в конкурса.
7.2. Трябва да харесат страницата във Фейсбук: https://www.facebook.com/europeandi.bg/
7.3. Желаещите да участват в конкурса могат да пратят до 5 материала наведнъж заедно с уникалния си линк на интернет адрес https://www.facebook.com/europeandi.bg/ или на имейл адрес: konkurs@schoolofpolitics.org най-късно до 23.59 часа на 25 май 2019 г.
7.4. Всеки материал трябва да е придружен с кратко описание на кирилица за него – къде и кога е заснет и т.н., както и с кратка информация за неговия автор – имена, възраст, местоживеене и координати за връзка. Редактор от Организатора има право да коригира текстове, които не са съобразени с граматическите и пунктуационните правила.
7.5. Организаторът ще администрира фен страницата на конкурса и ще одобрява всички материали преди те да бъдат публикувани в срок до 48 часа от тяхното получаване.
7.6. Ако материалът не отговаря на някои от изискванията, общите условия или нарушава закони, той няма да бъде одобрен от Организатора и съответно няма да бъде качен на https://www.facebook.com/europeandi.bg/ и на www.europeandi.bg.
7.7. Организаторът ще обяви имената на победителите до един месец след края на конкурса на https://www.facebook.com/europeandi.bg/ и на www.europeandi.bg.
7.8. Наградите на победителите ще бъдат раздадени по време на официална церемония през юни 2019 г. При невъзможност на победителите да присъстват лично на събитието Организаторът ще изпрати наградите по поща или куриер .

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ, С КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА В КОНКУРСА
8.1. Изпратените видеа трябва да отговарят на следните минимални технически характеристики: HD quality 1080X720, 25fps, high quality sound, file – mp4, .mov или .avi. Максималният им размер трябва да бъде 1GB. Езикът да е български. При различен език, да има добавени субтитри на български език.
8.2. Изпратените снимки трябва да бъдат във формат jpg/jpeg. Тъй като снимките трябва да бъдат с качество за евентуално отпечатване, те трябва да са със следното фотографско качество: резолюция – минимална 3000×4500 pix на 200 dpi и препоръчителна максимална резолюция 4700×7000 pix на 300 dpi .
8.3. Материалите трябва да отговарят на темата и да бъдат благоприлични. Материали с вулгарно, дискриминиращо или унизително съдържание ще бъдат премахвани от галерията на конкурса.
8.3. Материалите трябва да са авторски, тоест направени от участника и единствено той да притежава всички авторски права върху тях, вкл. право на публикуване и възпроизвеждане.
8.4. Материалите трябва да не са участвали в предишни конкурси и да не са печелили други награди.
8.5. Материалите не трябва да са подлагани на манипулации със софтуер за обработка, като допустимите корекции са: crop, levels, color balance, sharpen и unsharp mask.
8.6. Всеки участник с участието си в конкурса декларира, че изпратените от него материали, тяхното създаване, публикуване, отпечатване и/или излагане не нарушават никакви права за интелектуална собственост, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да изпращат клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява, или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност, или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими.
8.7. В случай, че някой материал породи основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица, Организаторът ще има право веднага да премахне и отстрани всички такива материали. В случай, че даден материал бъде изпратен от участник при нарушение на гаранциите и декларациите по-горе, които участникът е дал при изпращането, и в резултат на това се стигне до реално негативно засягане на правата и законовите интереси на трети лица и настъпване на вреди за тях, то участникът, изпратил такъв материал, ще носи цялата отговорност за подобни вреди. Материалите, които нарушават горните изисквания, ще бъдат дисквалифицирани. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият материалите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
8.8. С включването си в конкурса, участниците приемат и се задължават да предпазят, защитят и освободят от отговорност Организатора и неговите партньори, служители, управленски персонал, директори и представители във връзка с каквито да било искове, загуби и щети, произтичащи от тяхното участие в този конкурс или други дейности, свързани с конкурса. Всеки от Участниците се задължава да обезщети Организатора за всички претърпени вреди в следствие на претенции на трети лица за нарушени авторски или други права върху предоставените от него аудио-визуални материали.

9. АВТОРСКИ ПРАВА
9.1. Като изпращат аудио-визуален материал, участниците в конкурса декларират, че той е тяхно оригинално произведение. Организаторът не носи отговорност за спорове между лица, които предявяват собственост над даден материал.
9.2. Като изпраща аудио-визуален материал, всеки участник декларира, че той не нарушава правото на трета страна, че е подходящ за публикуване и не е ограничен с авторско право на трети лица.
9.3. Като изпращат своите аудио-визуални материали, участниците в конкурса прехвърлят на Организатора собствеността върху тези произведения и всички прехвърлими авторски права и правата на интелектуална собственост над тях. Срещу прехвърлените от участниците права Организаторът не дължи заплащане на възнаграждение.
9.4. Организаторът може по своя преценка и без ограничение на географското местоположение или ограничение от друг характер, да използва, преглежда, предава, излъчва, възпроизвежда, представя или редактира за промоционални и образователни дейности изпратения материал без ограничение на какъвто и да е носител включително, но без да се ограничава до печатни, електронни и аудиовизуални медии, за което не дължи възнаграждение на участниците. Участниците във конкурса декларират, че Организаторът може да използва техните аудио-визуални материали в своите промоционални дейности. По-конкретно Организаторът има правото да използва, излъчва, показва, редактира и променя аудио-визуалните материали изцяло или частично. Организаторът решава дали желае или не да предяви и упражни тези права и по какъв начин.

10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
10.1. Всички участия след определения краен срок на конкурса – 23.59 часа на 25 май, ще се считат за невалидни.
10.2. Организаторът на конкурса не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Организаторът на играта не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват техни права и законни интереси.

11. ПУБЛИЧНОСТ
11.1. С участието в този конкурс участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, аудио-визуалните материали, с които участват в играта, както и предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в информационни и рекламни аудио, видео и печатни материали, изложби, презентации и т.н., за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставения от тях телефон за контакт по време и във връзка с конкурса, а също и в период от 3 месеца след края му.
11.2. Достъпът до личните данни ще служи за установяване на контакт с участника. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на конкурса.
11.3. Този конкурс по никакъв начин не e спонсориран, одобрен, управляван или свързан с „Фейсбук“. Личната информация, която предоставяте като ставате фен на страницата – https://www.facebook.com/europeandi.bg/ се предоставя на администраторите на страницата, а не на „Фейсбук“.
11.4. С участието си в настоящия конкурс участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в конкурса и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него. Предоставят и изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на конкурса и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и населено място съгласно регистрирания от тях адрес за доставка биха могли да станат публични и да бъдат използвани в информационни и рекламни аудио, печатни или видео материали, изложби и презентации от Организатора.
11.5. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в конкурса на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.

12. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
12.1.Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на „Фейсбук“ потребители; дублиране на имена от недоброжелатели или на имейл адрес; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или „Фейсбук“; други форсмажорни обстоятелства.
12.2. Организаторът определя правилата на конкурса едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на сайта на проект „Европа те чува. Гласувай!”
www.europeandi.bg и https://www.facebook.com/europeandi.bg/ . Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията му, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. От момента на обявяването на прекратяването на конкурса на „Фейсбук“ страницата https://www.facebook.com/europeandi.bg/ на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
12.3. Оспорването на резултатите от конкурса, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.
12.4. Не се допуска размяна на наградите от конкурса за тяхната парична равностойност или други алтернативи.
12.5. Всеки потенциален съдебен спор между организатора на конкурса и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища на Република България. Приложимо към настоящите Официални правила е българското законодателство.
12.6. Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на сайта на проект „Европа те чува. Гласувай!” – www.europeandi.bg и https://www.facebook.com/europeandi.bg/ и действат през целия период на провеждане на конкурса.
13. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ
Участвайки в този конкурс, участниците приемат да спазват настоящите Официални правила и предвидените в тях условия и срокове, както и правилата на „Фейсбук“ като платформа, в която се осъществява конкурса.

Настоящите правила влизат в сила от 15.02.2019 г.

Конкурсът се осъществява от Българско училище за политика „Димитър Паница“ като част от изпълнението на проект „Европа те чува. Гласувай!”, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент. Отговорността за съдържанието е изцяло на Българското училище за политика „Димитър Паница“

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *