Официални правила на фотоконкурса „Това е моята Европа”

Официални правила на фотоконкурса „Това е моята Европа”

Продължителност на конкурса: 15 февруари 2017 г. – 16 април 2017 г.

1.ОРГАНИЗАТОР НА ФОТОКОНКУРСА.

Фотоконкурсът „Това е моята Европа” се организира и провежда от Българско училище за политика „Димитър Паница” с офис в град София, ул. „Иван Шишман” № 17, наричано по-нататък „Организатор”.

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците във Фотоконкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на фотоконкурса, наречени „Официални правила”.

2.2. Официалните правила се публикуват на https://www.facebook.com/europeandi.bg/ и на www.europeandi.bg и ще бъдат достъпни за целия период на фотоконкурса.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на  https://www.facebook.com/europeandi.bg/ и на www.europeandi.bg  

2.4. С участието си във фотоконкурса,  участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на фотоконкурса.

2.5. Всички участници, които са нарушили  правилата на фотоконкурса, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 1. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Фотоконкурсът „Това е моята Европа” се организира и провежда на територията на Република България.

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Във фотоконкурса имат право да участват за наградите всички физически лица между 16 и 29 години, живеещи на територията на Република България.  

 1. ТЕМАТИКА НА ФОТОКОНКУРСА

Фотоконкурсът се провежда под името „Това е моята Европа” и е за млади любители фотографи, които могат да изпращат свои снимки в следните направления:

 • Природни и/или исторически забележителности
 • Култура и изкуство
 • Спорт и развлечения
 • Средата, в която уча, работя и живея
 • Улична (Street) фотография
 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите във Фотоконкурса са общо 4 (четири) – три от тях ще бъдат определени от 5-членно жури, а ще има и една награда на публиката, която ще бъде присъдена на снимката, събрала най-много харесвания на страницата ни във Фейсбук – https://www.facebook.com/europeandi.bg/

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие във Фотоконкурса, са следните: /Вид и брой награди/:

 • Първа награда – авторът на снимката, класирана на I място, ще бъде награден с посещение до Брюксел, където на място ще се запознае с работата на Европейския парламент в периода 15 май – 15 юни 2017 г.
 • Награда на публиката – авторът на снимката, събрала най-много харесвания на страницата във Фейсбук https://www.facebook.com/europeandi.bg/ ще получи дигитален фотоапарат
 • Втора награда – авторът на снимката, класирана на II място от журито ще получи дигитален фотоапарат
 • Трета награда – авторът на снимката, класирана на III място ще спечели участие в професионален курс по фотография

6.2.Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или други алтернативи.

 1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА

7.1. Всеки потребител, който отговаря на правото за участие, описано в т. 4 и желае да участва във Фотоконкурса „Това е моята Европа”, трябва да попълни онлайн формуляр за регистрация на интернет адрес www.europeandi.bg и да декларира, че приема реда и условията за участие в Фотоконкурса. Участниците трябва да посочат името си, валиден имейл адрес, населено място и възраст.

7.2. Участниците трябва да имат валидна регистрация във Фейсбук.

7.3. Желаещите да участват във Фотоконкурса могат да качат до 5 снимки наведнъж и да ги изпратят заедно с попълнения  формуляр за регистрация на интернет адрес www.europeandi.bg или да изпратят авторските си снимки на тема „Това е моята Европа” и описаните в т.5 подтеми на имейл адрес: photo@europeandi.bg най-късно до 23.59 часа на 16 април 2017 г.

7.4. Всяка снимка трябва да е придружена с кратко описание на кирилица за снимката – към коя подтема се отнася, къде и кога е заснета и т.н., както и с кратка информация за нейния автор – имена, възраст, откъде е и координати за връзка. Редактор от Организатора има право да коригира текстове, които не са съобразени с граматическите и пунктуационните правила.

7.5. Всеки участник има право да участва с повече от една снимка в една или повече подтеми, описани в т. 5.

7.6. Организаторът ще администрира фен страницата на Фотоконкурса и ще одобрява всички снимки преди те да бъдат публикувани в срок до 48 часа от тяхното получаване.

7.7. Ако снимката не отговаря на някои от изискванията, общите условия или нарушава закони, тя няма да бъде одобрена от Организатора и съответно няма да бъде качена на https://www.facebook.com/europeandi.bg/ и на www.europeandi.bg.

7.8. Организаторът ще обяви имената на победителите до края на април 2017 г. на  https://www.facebook.com/europeandi.bg/ и на www.europeandi.bg.

7.9. 32 (тридесет и две) от най-добрите снимки, избрани от журито и/или получили най-много харесвания във Фейсбук, ще бъдат включени във фото-изложба „Това е моята Европа” по повод  Деня на Европа (9 май), която ще бъде изложена от 02 до 16 май 2017 г. в столичната Градска градина пред Народния театър.

7.10. Наградите на победителите ще бъдат раздадени по време на откриването на изложбата от т. 7.8. При невъзможност на победителите да присъстват лично на събитието Организаторът ще изпрати наградите по поща или куриер .

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ, С КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА ВЪВ ФОТОКОНКУРСА

8.1. Изпратените снимки трябва да бъдат във формат jpg/jpeg.  Тъй като снимките трябва да бъдат с качество за отпечатване, те трябва да са със следното фотографско качество с резолюция  – минимална 3000×4500 pix на 100 dpi и препоръчителна максимална резолюция  4700×7000 pix на 300 dpi .

8.2. Снимките трябва да отговарят на темата и описаните в т.5 подтеми на Фотоконкурса и да бъдат благоприлични. Фотографии с вулгарно, дискриминиращо или унизително съдържание ще бъдат премахвани от галерията на Фотоконкурса.

8.3. Фотографиите трябва да са авторски, тоест направени от участника и единствено той да притежава всички авторски права върху тях, вкл. право на публикуване и възпроизвеждане.

8.4. Фотографиите трябва да не са участвали в предишни конкурси и да не са печелили други награди.

 • Фотографиите не трябва да са подлагани на манипулации със софтуер за обработка на изображения, като допустимите корекции са: crop, levels, color balance, sharpen и unsharp mask.
 • Всеки участник с участието си във Фотоконкурса декларира, че изпратените от него Фотографии, тяхното създаване, публикуване, отпечатване и/или излагане не нарушават никакви права за интелектуална собственост, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да изпращат клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими.
 • В случай, че някоя снимка породи основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица, Организаторът ще има право веднага да премахне и отстрани всички такива снимки.  В случай че дадена снимка бъде изпратена от участник при нарушение на гаранциите и декларации по-горе, които участникът е дал при изпращането, и в резултат на това се стигне до реално негативно засягане на правата и законовите интереси на трети лица и настъпване на вреди за тях, то участникът, изпратил такава снимка, ще носи цялата отговорност за подобни вреди.  Снимки, които нарушават горните изисквания ще бъдат дисквалифицирани.  Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият снимките/фотографиите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

8.8. С включването си във Фотоконкурса, участниците приемат и се задължават да предпазят, защитят и освободят от отговорност Организатора и неговите партньори, служители, управленски персонал, директори и представители във връзка с каквито да било искове, загуби и щети, произтичащи от тяхното участие в този Фотоконкурс или други дейности свързани с Фотоконкурса. Всеки от Участниците се задължава да обезщети Организатора за всички претърпени вреди в следствие на претенции на трети лица за нарушени авторски или други права върху предоставените от него фотографии.

 

 1. АВТОРСКИ ПРАВА
  • Като изпращат снимка, участниците във Фотоконкурса декларират, че снимката е тяхно оригинално произведение. Организаторът не носи отговорност за спорове между лица, които предявяват собственост над дадена снимка.
  • Като изпраща снимка, всеки участник декларира, че снимката не нарушава правото на трета страна, че тя е подходяща за публикуване и не е ограничена с авторско право на трети лица.
  • Като изпращат своите снимки, участниците във Фотоконкурса прехвърлят на Организатора собствеността върху тези фотографски произведения и всички прехвърлими авторски права и правата на интелектуална собственост над тяхната снимка. Срещу прехвърлените от участниците права Организаторът не дължи заплащане на възнаграждение.
  • Организаторът може по своя преценка и без ограничение на географското местоположение или ограничение от друг характер, да използва, преглежда, предава, излъчва, възпроизвежда, представя или редактира за промоционални и образователни дейности изпратения материал без ограничение на какъвто и да е носител включително, но без да се ограничава до печатни, електронни и аудиовизуални медии, за което не дължи възнаграждение на участниците. Участниците във Фотоконкурса декларират, че Организаторът може да използва техните снимки в своите промоционални дейности. По-конкретно Организаторът има правото да използва, излъчва, показва, редактира и променя снимките изцяло или частично. Организаторът решава дали желае, или не да предяви и упражни тези права и по какъв начин.

 

10.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Всички участия след определения краен срок на Фотоконкурса – 23.59 часа на 16 април, ще се считат за невалидни.

10.2. Организаторът на Фотоконкурса не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Организаторът на играта не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват техни права и законни интереси.

 

 1. ПУБЛИЧНОСТ

11.1. С участието в този Фотоконкурс участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, снимката/ите, с които участват в играта, както и предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в информационни и рекламни аудио, видео и печатни материали, изложби, презентации и т.н., за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставения от тях телефон за контакт по време и във връзка с Фотоконкурса, а също и в период от 3 месеца след края му.

11.2. Достъпът до личните данни ще служи за установяване на контакт с участника. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на Фотоконкурса.

11.3. Този Фотоконкурс по никакъв начин не e спонсориран, одобрен, управляван, или свързан с Facebook. Личната информация, която предоставяте като ставате фен на страницата – https://www.facebook.com/europeandi.bg/ се предоставя на администраторите на страницата, а не на Facebook.

11.4. С участието си в настоящия Фотоконкурс участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие във Фотоконкурса и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Фотоконкурса и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и населено място съгласно регистрирания от тях адрес за доставка биха могли да станат публични и да бъдат използвани в информационни и рекламни аудио, печатни или видео материали, изложби и презентации от Организатора.

11.5. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците във Фотоконкурса на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

12.1.Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на имена от недоброжелатели или на имейл адрес; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този Фотоконкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook; други форсмажорни обстоятелства.

12.2.Организаторът определя Правилата на Фотоконкурса едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на сайта на проект „Европа и аз“ – www.europeandi.bg и https://www.facebook.com/europeandi.bg/ . Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията му, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. От момента на обявяването на прекратяването на Фотоконкурса на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/europeandi.bg/ на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

12.3. Оспорването на резултатите от Фотоконкурса, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

12.4. Не се допуска размяна на наградите от Фотоконкурса за тяхната парична равностойност или други алтернативи.

12.5. Всеки потенциален съдебен спор между организатора на Фотоконкурса и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища на Република България. Приложимо към настоящите Официални правила е българското законодателство.

12.6. Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на сайта на проект „Европа и аз“ – www.europeandi.bg и https://www.facebook.com/europeandi.bg/  и действат през целия период на провеждане на Фотоконкурса.

 1. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Участвайки в този Фотоконкурс, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила и предвидените в тях условия и срокове, както и правилата на Фейсбук като платформа, в която се осъществява Фотоконкурса.

 

Настоящите правила влизат в сила от 14.02.2017 г.

 

 

Фотоконкурсът се осъществява от Българско училище за политика „Димитър Паница“ като част от изпълнението на проект „Европа и аз“, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент. Отговорността за съдържанието е изцяло на Българското училище за политика „Димитър Паница“.

One thought on “Официални правила на фотоконкурса „Това е моята Европа”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *